Доплерова Сонография

 

Доплерова Сонография,Дуплекс Доплер диагностика

           

 Клиничната изява на атеросклерозата/АТ/ (кардиоваскуларна патология, мозъчно-съдова,периферно съдова) има водеща роля в заболеваемостта и смъртността на развитите индустриални страни.

Ранното откриване, диагностика, проследяване на субклиничното протичане на АТ  е важно за превенция от инвазивни и неинвазивни терапевтични интервенции.

 

Двуразмерната ултразвукова диагностика в реално време (B-mode, real time ) е относително не скъп метод за визуализиране на съдовата стена, а апаратите с висока разделителна способност могат с голяма точност да определят дебелината на интимата и медията ( Intima-Media Thickness, IMT ),наличието и състоянието на АТ плаки. Поради това, че метода е лесно достъпен(неинвазивен), възможност за многократно проследяване в реално време се превръща в оптимален вариант за превенция и ранна диагностика на АТ.

 

Възможността за IМТ измерване е резултат от различната хистологична характеристика на тъканите,което е свързано с тяхната акустична плътност.Ехографски съдовия лумен е с много ниска плътност, интимата с по-висока,медията с по-ниска от тази ан интимата и адвентициата .IМТ се разглежда като прекурсур на и ранна лезия на  АТ. Дебелината на съдовата стена може да е предпоставка за натрупване на липиди и формиране на плаки.

 

Подходящи за изследване са артериите от еластичен тип, които са повърхностно разположени-обща сънна (ССA) и вътрешна сънни артерии, феморалната артерия.

Ранната АТ рефлектира върху прогресията на IМТ на каротидната артерия.Дисталния участък на ССA е обичайно свободен от плаки и затова измерването на IМТ в този участък се смята като маркер за ранна промяна на съдовата стена.Има съществена връзка между повишаването на IМТ и АТ:
Сърдечносъдови Рискови фактори(възраст,хипертония,индекс телесна маса,липопротеин А,LDL-холестерол,захаран диабет,тютюнопушене и други)
Съществува силна корелация между повишената IМТ и наличието на исхемична болест на сърцето(ИБС),документирана  ангиографски или клинично.
Забавяне прогресията на IМТ на фона на липидорегулираща терапия.

 

Ръчното измерване на IМТ  за ОСС варира от 0,09мм-0,13мм IМТ. Зависи също и от възрастта - за млади хора ( 20-30 год.-0,5мм; за възраст 60-70 год.-0,9мм) -норма .

Изследването на IМТ при асимтомни лица има прогностична стойност по отношение на бъдещи съдови събития.

Проучването КIHD показва двукратно повишаване на риска от МИ за 3 години при IМТ по голям от 1мм. При IМТ над 1мм е наличен повишен риск от коронарни събития с 5,07 при жени и с 1,85 при мъже.

Прогресията на IМТ на ССA с 0,34мм на година повишава значимо риска от бъдещи събития.

Подобни резултати дава и проучването за вторична профилактика Cholesterol Lowering Atherosclerosis Study  в продължение на 8 год.показва ,че с всяко повишаване на IМТ с 0,03мм на година релативния риск от за съдово-коронарни събития се увеличава с 3,1.

Като доказателство за достоверността на ултразвуковото измерване на IМТ е това че FDA(американската лекарствена агенция) прие тази техника като валидна при всички клинични изследвания свързани с АТ.

Дуплекс сонографията е многообещаващ, чувствителен метод за откриване и многократно проследяване на структурните промени в съдовата стена. Метода е достатъчно точен за провеждане на клинични наблюдения върху прогресията/регресията на ранните АТ промени на екстракраниалните съдови стени.

Измерването на IМТ също има отношение към започване на правилен терапевтичен подход.

Измерването на IМТ в ранен стадии на АТ има много по голяма чувствителност в сравнение с ангиографското изследване на този стадии.

Инвазивни клинични проучвания доказват значителното намаляване на коронарно-съдовия риск при системно изследване на IМТ.
 
Цена: 60 лв. ( продължителност около 45 мин )