Хроничен Гломерулонефрит

    Хронични гломерулонефрити са група заболявания, характеризиращи се  с различни по вид и степен структурни и функционални промени, засягащи гломерулите. Представляват хронично, двустранно, дифузно имунно възпаление на бъбреците.
По протичане  могат да се изявят като: първично- хронични/идиопатични/ или в хода на протичане на друго основно заболяване/вторични, сателитни/, например, при Лупус еритематодес, Шьонлайн Хенох, системни васкулити, Саркоидоза и др. 
Диагнозата се поставя въз основа на изявената клиника, лабораторни изследвания на кръв и урина, както и на имунологични показатели. Тъй като те са  многобройна група, за различаването им е необходимо осъществяване на пункционна бъбречна биопсия с цел определяне на морфологичния вид, степен и тежест на възпалителния процес, както вида и продължителността на лечението.
Клиниката при отделните морфологични форми се припокрива, но симптомите могат да бъдат групирани в няколко общи синдрома, изразени в различна степен:
   1.НЕФРОЗЕН - отоци по крайниците и тялото;
                            - промени в урината/протеинурия и хематурия/;
                            - промени в лабораторните показатели - ускорена РУЕ, намален общ Белтък, увеличен холестерол и други фракции на липидите.
    2.ХИПЕРТОНИЧЕН - артериална хипертония.
    3.ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ - преходна или трайна с увеличаване на остатъчно азотни тела, урея, креатинин, пикочна киселина, промени в АКР, анемия.

ЛЕЧЕНИЕ:

Лечението е комплексно, продължитлно, строго индивидуализирано и изисква съгласието и активното съдействие от страна на пациента. То се започва след уточнена морфологична диагноза /след бъбречна биопсия/ и се провежда в болнично заведение - специализирана нефрологична клиника. Видът, интензивността и продължителността на лечението се определят от моментната клинична, лабораторна и морфологична активност на заболяването, начина на протичането му и водещата симптоматика, а също и от постигнатите лечебни резултати, наличието или липсата на противопоказания или нежелани ефекти от провежданата медикация.
    1.ЕТИОЛОГИЧНО - радикално саниране на фокална инфекция, антибакттериално.
    2.СИМПТОМАТИЧНО - лечение на нефрозните прояви, диета, прием на храни, богати на белтъци - мляко, извара, белтък от яйце, ограничаване на готварската сол, незаменими аминокиселини, диуретици, общо укрепващи средства, антианемични, съдовоукрепващи.
    3.ПАТОГЕНЕТИЧНО /ОСНОВНО!/ - Кортикостероиди - разчита се на техния противовъзпалителен и имуносупресивен ефект. Приложението им е продължително. Пулс терапия с Урбазон и последвано от прием на Дехидрокортизон, като дозата се приема еднократно, сутрин на гладно и преминава към алтернираща схема - дневната доза се взема през ден, сутрин на гладно до излизане от нея.
    Цитостатични имуносупресивни средства: Циклофосфамид/Ендоксан/, Имуран, ЦиклоспоринА/Сандимун/, Микофенолат муфетил.
    Антикоагуланти и антиагреганти - Хепарин4 - 6седмици и продължаване със Синтром. Антистенокардин, Аспирин.
    Лечение с Нестероидни противовъзпалителни средства - Индометацин.
Всички болни подлежат на активен диспансерен контрол. Това позволява да се лекуват своевременно допълнително възникнали заболявания, които могат да играят роля на нова антигенна стимулация и да се откриват изострянията на болестния процес в по ранна фаза, когато се повлияват най-пълно и най-бързо от лечението.
 
Цени:
  • Цена на преглед : 30 лв.
  • Цена ехография : 30 лв.